UWICOM

Опубліковано 4 січня 2021 року

ДОГОВІР – ОФЕРТА про надання послуг

______________________________, що надалі іменується “АБОНЕНТ”, з однієї сторони, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА», що надалі іменується «Адміністратор» програмної послуги компанії TRINITY (далі «Послуга»), в особі директора Резунова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,

Фізична особа-підприємець БАРИЛЬСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА (надалі – Провайдер), яка надає послуги під знаком для товарів та послуг UWICOM, належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та включена до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 6948 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 378 від 24.07.2018р.), є Провайдером Оператора ТОВ «ФРІРАЙД», яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України ( Код за ЄДРПОУ – 37910204, включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3407, відповідно до Рішення НКРЗІ № 408 від 02.07.2013р.), на підставі договору № ТФ-2 від 25.07.2018 р., та є платником єдиного податку III групи у відповідності до вимог чинного законодавства України, з третього боку,

названі у подальшому «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір-оферту на надання послуг про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір регламентує відносини у сфері надання послуг між Абонентом, Адміністратором і Провайдером:

1.1.1. Провайдер надає Абоненту послугу доступу в мережу Інтернет.

1.1.2. Адміністратор надає можливість доступу Абонента до Послуги за допомогою послуги доступу в мережу Інтернет, що надається Провайдером. У деяких випадках доступ до Послуги або її окремих елементах може бути обмежений у зв’язку з вимогами чинного законодавства або договорів Адміністратора з правовласниками.

1.2. Договір-оферта вважається укладеним з моменту внесення Абонентом грошових коштів за надані послуги згідно одного з тарифних планів, встановлених спільно Адміністратором і Провайдером на сайті Провайдера www.uwicom.net (далі – «Абонентська плата»). Цей Договір є укладеним між Адміністратором, Провайдером і Абонентом з моменту підтвердження початку користування Послугою у вигляді внесення абонентської плати (ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). З умовами цього договору в електронному вигляді Абонент ознайомлюється на сайті Провайдера www.uwicom.net.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ

2.1. Доступ Абонента до Послуги надається у Київській обл.

2.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Абонента, змінювати набір і/або функціонал Послуги.

2.3. Використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій означає безумовну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору та безумовне прийняття його умов та зобов’язань, покладених на Абонента за цим Договором. Факт використання Абонентом Послуги, будь-яких її служб і функцій, а також внесення абонентської плати за цим Договором за Послугу є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.

2.4. Абонент зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Послуги після будь-яких змін у Договорі означає згоду Абонента з такими змінами та/або доповненнями.

2.5. Адміністратор залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час, попередньо повідомивши Абонента про такі зміни за 10 календарних днів до початку дії нових змін на сайті Провайдера www.uwicom.net , якщо інше прямо не вказано в цьому Договорі. Чинна редакція Договору доступна на сайті Провайдер за адресою www.uwicom.net/dogovir-telebachennya

2.6. Якщо Абонент не згоден дотримуватись умов цього Договору він зобов’язаний припинити користування Програмною послугою і повідомити про факт припинення користування Адміністратора і Провайдера.

2.7. Якщо після розміщення повідомлення про зміну умов Договору Абонент не звернувся до Адміністратора і Провайдера із заявою про розірвання договору та оплатив послуги Адміністратора і Провайдера за місяць, з якого введені в дію нові тарифи, то вважається, що своїм мовчанням і діями Абонент погодився з новими умовами договору і прийняв на себе зобов’язання по дотриманню нової редакції Договору.

2.8. Провайдер у рамках цього договору не набуває ніяких прав на Послугу.

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. Всі використовані і розміщені у Послузі результати інтелектуальної діяльності, а також сама Послуга є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в Послузі результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення послуги, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об’єктів) без дозволу Адміністратора або правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

3.2. Крім випадків, встановлених Договором, а також чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в програмній послузі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Адміністратора або Правовласника.

3.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Програмній послузі, надається Адміністратором виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв Абонента, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п. Комерційне використання, використання в сфері HoReCa та інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.

3.4. Будь-яке використання Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено.

3.5. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Послуги будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у ній, без повідомлення про це Абонента.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Обов’язки Адміністратора полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Послуги, в межах території України і для IP-адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цим Договором. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення.

4.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану в Послузі інформацію, а також будь-які елементи і складові частини Послуги, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Послуги в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Адміністратор не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такими діями.

4.3. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Послуги, в будь-який час змінювати справжній Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Абонента.

4.4. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення. Зокрема, Адміністратор може здійснювати телефонні дзвінки Абоненту, вставляти в Послугу рухомий рядок, що містить організаційно-технічну або іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуги. Доведення інформації Абоненту може здійснюватися у вигляді повідомлень як на e-mail, так і на мобільний телефон, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Абонентом номери телефонів та e-mail, вказані при укладенні цього Договору.

4.5. Адміністратор зобов’язується:

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

5.1. Провайдер зобов’язаний надавати Абонентові послуги за цим Договором безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання послуг (форс-мажор), в тому числі, актів і рішень державних органів.

5.2. Провайдер зобов’язується при наданні послуг дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.

5.3. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення неполадок не більше ніж 24 години на місяць.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент зобов’язується використовувати надані йому послуги тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Адміністратора і правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування послугами за цим Договором.

6.2. Абонент, здійснюючи користування послугами, дає Адміністратору і Провайдеру свою згоду на отримання інформаційних повідомлень будь-якого роду. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді рухомого рядка при користуванні Програмною послугою, у вигляді телефонних дзвінків або повідомлень на мобільний телефон або e-mail Абонента.

6.3. Доступ до контенту в рамках надання Послуги надається відповідно до необхідних для використання Послуги технічних вимог. Приступаючи до використання Послуги, Абонент беззастережно погоджується, що пристрої, з яких він планує переглядати контент, повною мірою відповідають необхідним технічним вимогам, а також, що він згоден вчинити всі дії, необхідні для доступу до програмної послуги, зазначених Адміністратором в цьому Договорі.

6.4. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідного обладнання і програмних продуктів для користування послугами за цим Договором вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, та Адміністратор не несе відповідальності за ці дії Абонента або третіх осіб.

6.5.Абонент підтверджує і погоджується, що Послуга доступна Абоненту тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Послуги, які встановлені Адміністратором і вказані в цьому Договорі.

6.6. Абонент зобов’язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на стабілізацію роботи Програмної послуги, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Послуги, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора та/або третіх осіб. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд обмежувати або припиняти доступ Абонента до Послуги або до окремих функцій Послуги, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Абонентом цього Договору та/або застосованого законодавства.

6.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Послугу і (або) будь-які частини вмісту Послуги без згоди на ці дії Адміністратора, або уповноважених правовласників.

6.8. Абонент зобов’язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі – “Персональна інформація”). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація буде використовуватися Адміністратором і Провайдером (їх співробітниками) у зв’язку з наданням Послуги, її використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Послуги, інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Адміністратора і Провайдера, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Послуги та послуги доступу в мережу Інтернет, проведення опитувань про будь які аспекти роботи Послуги, стягнення заборгованості, як Адміністратором і Провайдером, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональної інформації обмежується строком, рівним терміну користування Послугою і 3 (трьома) роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Послуги, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Адміністратор та Провайдер зобов’язуються не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.

6.9. Абонент зобов’язаний при зміні своєї Персональної інформації, яку він надав при укладанні Договору, повідомити про таку зміну Адміністратора і Провайдера, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.

6.10 Абонент має право припинити дію цього Договору, попередивши Адміністратора і Провайдера про факт розірвання договору та про припинення користування Послугою.

6.11. Абонент зобов’язаний використовувати отриману з Послуги інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

6.12. При виборі функціоналу Послуги Абонент керується власним волевиявленням. Для прийняття обгрунтованого рішення при виборі функціоналу Абоненту необхідно попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією, представленою в Програмній послузі.

6.13. Абонент як повнолітня особа гарантує, що доступ до програмної послуги малолітніх і неповнолітніх осіб здійснюється під його контролем і використання Послуги такими особами буде здійснюватися під контролем Абонента з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

6.14. Абонент зобов’язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню в будь-які технічні засоби захисту Послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в програмній послузі.

6.15. Абонент зобов’язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Послуги, а також не використовувати Послугу і результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ній, в комерційних цілях.

6.16. Абоненту при використанні Послуги забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати інадавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

6.17. Абонент зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

6.18. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цього Договору і приймає їх, а також що Адміністратор залишає за собою право видаляти з Послуги будь-який функціонал без повідомлення Абонента, у тому числі у зв’язку із закінченням терміну дії договорів Адміністратора з відповідними Правовласниками.

6.19. Адміністратор має право заблокувати Абоненту доступ до Послуги та/або облікового запису та/або функціоналу (у тому числі оплаченим) у разі порушення Абонентом умов цього Договору або у випадку, якщо Адміністратор вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Послуги, підрив репутації Послуги або бренду, DOC-атаки і т.п. Кошти, сплачені Абонентом за користування Послугою, в даному випадку поверненню не підлягають, а рахунок Абонента блокується.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. За надання послуг за цим Договором у складі одного тарифного плану на постійній основі Абонент сплачує абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем, залежить від вартості обраного Абонентом тарифного плану і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок авансовим платежем не пізніше 00:00 годин 01 числа кожного місяця , з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата Абонентом за цим договором проводиться згідно тарифних планів, зазначених на сайті Провайдера. Розрахунки між Провайдером і Адміністратором в рамках цього договору відбуваються на підставі окремого договору укладеного між Сторонами.

7.2. У разі ненадходження абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати за Договором у 00:01 01 числа місяця надання Послуги Абоненту автоматично припиняється. Відновлення надання Послуги відбувається автоматично, з моменту надходження абонентської плати в повному обсязі.

7.3. Для користування послугами за цим Договором Абоненту необхідно звернутися в центр обслуговування Провайдера, вибрати відповідний тарифний план і спосіб оплати (оплата через платіжну систему, он-лайн банкінг, і т.д.) і провести оплату згідно обраного тарифного плану.

7.4. Вартість тарифних планів для користування послугами та їх зміст (у тому числі швидкість послуги доступу в мережу Інтернет, кількість функціоналу, доступного в рамках обраного тарифного плану тощо) можуть бути в односторонньому порядку змінені Адміністратором і Провайдером без спеціального повідомлення про це Абонента.

7.5. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.

7.6. Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених Адміністратором і Провайдером в обраному абонентом тарифному плані. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Адміністратора та / або Провайдера) Абонент не скористається наданим йому доступом до Послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

8. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

8.1. Доступ Абонента до Послуги надається згідно умов, передбачених в п. 1.2 та п. 7.1 цього договору.

8.2. Адміністратор визначає умови доступу до Послуги з урахуванням вимог чинного законодавства та договорів з правовласниками. При наявності таких обмежень доступ до відповідного функціоналу не буде відкритий Абонентові.

8.3. Абонент може ознайомитися на сайті Провайдера www.uwicom.net з доступними тарифними планами на такий вид послуг та переліком іншого функціоналу, включеного в кожний з тарифних планів.

8.4. Для отримання доступу до Послуги Абоненту необхідно укласти цей договір з Адміністратором і Провайдером.

8.5. У разі якщо доступ до Послуги вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в Договір. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Послуги. Зокрема, для доступу до Послуги на телевізорі Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається у розділі 9 справжнього Договору.

8.6. Адміністратор не несе відповідальності у випадку:

У всіх вищеперерахованих випадках перерахунок щомісячної вартості абонентської плати не відбувається.

8.7. Адміністратор не несе відповідальність у випадку, якщо недоступність або низька якість доступу до Послуги є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та / або збоїв у роботі організацій, що надають функціонал Послуги, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

9. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ

9.1. Для користування Послугою Абоненту необхідно вибрати тарифний план і оплатити користування Послугою відповідно до п. 7 цього Договору, а також мати спеціалізовані технічні засоби для доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до програмної послуги та взаємодію з веб-інтерфейсами (далі – “Технічні Засоби Доступу”). Під технічними засобами доступу розуміються персональні комп’ютери, медіаплеєри моделі Inext, MAG-250, мобільні пристрої на базі Android версії 4.0 і вище, телевізори з функцією Smart TV (Samsung та/або LG) з встановленими програмними додатками для взаємодії з Послугою, підключені до мережі Інтернет.

9.2. Для коректної роботи Послуги у абонента має бути гарантований інтернет-канал 10/10 mbit/s.

9.3. Для коректної роботи Послуги на телевізорі необхідно мати спеціальне обладнання з встановленим на ньому спеціальним додатком Адміністратора а також додаткове обладнання у вигляді Wi-Fi маршрутизатора, і т.д.

9.4. Усі одиниці функціоналу, доступ до яких надається в рамках Послуги, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, не дозволених правовласниками.

9.5. Враховуючи умови ліцензійних Договорів з правовласниками, Адміністратор може встановити обмеження на доступ до функціоналу з деяких видів обладнання.

9.6. Адміністратор може встановлювати перелік рекомендованого обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Послуги. У разі використання іншого обладнання доступ до Послуги і якість доступу не гарантуються.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Доступ до Послуги надається “В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ”, і Адміністратор не дає ніякої гарантії або запевнення в його відношенні.

10.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в Послузі (включаючи функціонал), на свій власний розсуд, а також з будь-якої причини.

10.3. Абонент розуміє і погоджується, що Адміністратор не несе перед ним відповідальність за будь-який розміщений в Послузі функціонал, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

10.4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв’язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або Провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв Послуги, електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Послуги цілком або її частин (служб) очікуванням Абонента, безпомилкову та безперебійну роботу Послуги, припинення доступу Абонента до Послуги та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним в Послузі, збереження даних Абонента, що забезпечують доступ до окремих служб та функціоналу Послуги, а також збитки, що виникли у Абонента з причин, пов’язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.

10.5. Адміністратор та Провайдер зобов’язуються не розголошувати особисті дані Абонента, отримані при укладенні цього Договору в будь-яких цілях, окрім рекламних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Адміністратором і/або Провайдером інформації про Абонента співробітникам Адміністратора та/або Провайдера в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором та забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов’язком Адміністратора та/або Провайдера в силу вимог законодавства України.

10.6. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за будь-який збиток, завданий обладнанню або програмному забезпеченню Абонента чи іншої особи, викликаний або пов’язаний з використанням послуг за цим Договором.

10.7. Ні за яких обставин Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальність перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв’язку з використанням послуг за цим Договором.

10.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

10.9. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

10.10. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за порушення Абонентом цього Договору.

10.11. У разі пред’явлення третіми особами претензій до Абонента, пов’язаних з використанням Послуги Абонентом, Адміністратор зобов’язується врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Абонента від можливих розглядів, збитків і компенсацій.

10.12. Послуга може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Адміністратор не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, здійснювані Абонентом, останній виробляє на свій страх і ризик.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір і відносини між Адміністратором і Абонентом регулюються і трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

11.2. Сторони Договору зобов’язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов’язаних з цим Договором або Послугою.

11.3. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

11.4. Цей Договір укладається на невизначений термін і діє з моменту оплати абонентської плати відповідно до розділу 7 Договору.

11.5. Цей Договір являє собою публічний договір. Згодою Абонента з умовами цього Договору вважається внесення абонентської плати за користування послугами, зазначеними в цьому Договорі.

11.6. Умови, узгоджені сторонами в цьому договорі є вичерпним переліком істотних умов для даного договору.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗІТИ СТОРІН

АДМІНІСТРАТОР:

ТОВ «ОТТ УКРАЇНА»

Юридична адреса: 03124, м. Київ,

бул. Гавела Вацлава, 6, к. 17

Код ЄДРПОУ 41303621

п/р № 26005500305004,

Банк ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”,

МФО 300614;

ПРОВАЙДЕР:

ФОП Барильська І. В.

08720,Київська область, Обухівський

район, м. Українка, А/С № 94

Код ЄДРПОУ: 2340406241

п/р: UA563218420000026003053039151

у банку АТ КБ «Приватбанк»

Платник єдиного податку, 3 група

АБОНЕНТ:

Залишилися питання?

Безкоштовна консультація

Залиште контактні дані і наш менеджер Вам зателефонує

Замовлення ДБЖ

Залиште контактні дані і наш менеджер Вам зателефонує