UWICOM

Опубліковано 04 липня 2017 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФРІРАЙД”(надалі — Оператор), що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, включена до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3407 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 408 від 02.07.2013), в особі Директора Барильського О.М., який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах:

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Сторони домовились про те, що в цьому Договорі терміни мають наступні значення:

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет- протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

дані – інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

трафік – сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів Оператора за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані Абонента та/або службову інформацію

кінцеве обладнання (абонентський пристрій) – обладнання Абонента або Оператора (враховуючи програмне забезпечення), призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі Оператора, з метою забезпечення, в тому числі опосередковано, доступу до Інтернет (мережа, комп’ютер, модем, або інший пристрій);

мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або Абоненту в Інтернет на час дії цього Договору;

абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

послуга з доступу до Інтернет – телекомунікаційна послуга, що надається Оператором Абоненту та полягає в забезпеченні можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання;

тариф – система ставок, що визначає розмір оплати за телекомунікаційні послуги (ціна послуг);

тарифний план – сукупність тарифів або цінових умов, затверджених Оператором, на яких Оператор надає Абоненту одну або декілька телекомунікаційних послуг;

веб-сайт Оператора або Офіційний сайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.uwicom.net та є основним джерелом інформування Абонентів, зокрема, стосовно змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг в межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України;

скорочення переліку Послуг – зупинення надання Оператором Послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації”, Правилами та цим Договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові;

припинення надання послуг – остаточне припинення Оператором надання Абонентові однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії Договору або зміни умов Договору, а також у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації”, Правилами та цим Договором;

Сторони — Оператор та Абонент, а кожен окремо — Сторона.

Всі інші терміни вживаються у значеннях, передбачених чинним законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно цього Договору Оператор надає послуги з доступу до Інтернет та/або інші телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів та технологій (надалі – “Послуги”), а Абонент приймає Послуги та своєчасно оплачує їх вартість у відповідності до цього Договору та обраного Тарифу.

3.2. Перелік Послуг, що надаються Оператором, та їх вартість (Тарифи) вказані на Веб-сайті Оператора.

3.3. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

3.4. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором, встановлені в Замовленні до цього Договору.

3.5. Оператор надає Послуги за адресою, визначеною в Замовленні, що становить невід’ємну частину цього Договору з моменту підписання Сторонами.

3.6. Сповіщення Абонента про зміну вартості Послуг (зміну Тарифів) здійснюється через Офіційний сайт Оператора в строк не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати введення відповідних змін в дію.

3.7. Договір та додатки до нього є офіційними документами і публікуються на веб-сайті Оператора.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, відповідно до якого Оператор бере на себе зобов’язання з надання Послуг невизначеному колу осіб (Абонентів), які звернуться до нього за зазначеними Послугами.

4.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на Офіційному сайті Оператора є публічною пропозицією (офертою) Оператора, адресованою невизначеному колу осіб, укласти цей Договір.

4.3. Укладення цього Договору проводиться шляхом приєднання Абонента до цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

4.4. Фактом, що підтверджує укладення цього Договору, є підписання Замовлення до цього Договору за формою, встановленою Оператором, та оплата замовлених Послуг.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Оператор надає Абоненту Послуги за умови наявності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Оператора. Для перевірки цього за зверненням Абонента спеціалістами Оператора проводиться попередня експертна оцінка наявності такої технічної можливості. За необхідності, до моменту початку надання Послуг, Абонент зобов’язується придбати обладнання, рекомендоване Оператором. За наявності технічної можливості Оператор виконує роботи по підключенню до телекомунікаційної мережі. Факт підключення Абонента до мережі Оператора фіксується в Замовленні до цього Договору, в якому також зазначаються перелік та обсяг Послуг, їх вартість, технічні параметри та характеристики.

5.2. Дата та процедура підключення узгоджуються представником Оператора та Абонентом в телефонному режимі.

5.3. У випадку відсутності Абонента на місці підключення під час появи представника Оператора та/або незабезпечення можливості представникам Оператора підключити кінцеве обладнання, Оператор вдруге направляє свого представника у зручний для Сторін час за умови оплати Абонентом повторного виклику. В разі повторної неможливості підключення не з вини Оператора, останній звільняється від обов’язку здійснити підключення в термін, погоджений Сторонами.

5.4. Для отримання Послуг доступу до Інтернет Абоненту (кінцевому обладнанню Абонента) надаються Оператором мережеві ідентифікатори (логін і пароль) та відбувається реєстрація Абонента (надання унікального персонального особового рахунку). На особовому рахунку Абонента враховуються обсяги наданих Оператором Послуг з доступу до мережі Інтернет, а також всі платежі Абонента.

5.5. Надання Послуг розпочинається та здійснюється виключно за умови їх попередньої оплати Абонентом згідно з Тарифами Оператора, якщо угодою Сторін не буде встановлено інше.

5.6. До моменту початку надання Послуги з доступу до Інтернет, в цілях проведення тестування роботи безпровідного Інтернету, можливе встановлення зв‘язку між кінцевим обладнанням та телекомунікаційною мережею Оператора. Протягом роботи кінцевого обладнання в тестовому режимі абонентна плата не сплачується та не нараховується, логін та пароль не надається, відповідно особовий рахунок Абоненту не реєструється.

5.7. Облік обсягу спожитих Послуг (трафіка) та платежів Абонента здійснюється за допомогою програмно-апаратного комплексу Оператора (білінгової системи). Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих Послуг та платежів. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг та платежів не відбуватиметься.

5.8.Умови, порядок та строки скорочення Послуг та відновлення їх надання, зокрема:

5.8.1. На підставі письмової заяви Оператору Абонент має право на скорочення Послуг на строк, що вказується у такій заяві, але не більше ніж на 1 (один) рік. Така заява із зазначенням причин та бажаного строку скорочення Послуг подається Оператору не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати скорочення. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві строк нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Оператора.

5.8.2. Оператор має право скорочувати надання Послуг Абоненту з власної ініціативи у наступних випадках:

5.8.2.1. у зв’язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких скорочено, або після повного усунення Абонентом підстав для зупинення надання Послуг Оператор протягом 1 (однієї) години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання послуг Абонент може особисто повідомити Оператора про проведену оплату із зазначенням місця, дати, суми сплачених коштів і номера розрахункового документа.

5.8.2.2. виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

5.8.2.3. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

5.8.2.4. виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Оператора.

У разі скорочення переліку Послуг у випадках, передбачених підпунктами 5.8.2.2. і 5.8.2.3. цього пункту, абонентна плата не нараховується.

У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктом 5.8.2.4. цього пункту абонентна плата нараховується в повному обсязі.

За відновлення надання Послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.

5.9. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг:

5.9.1. Припинення надання Послуги може здійснюватися Оператором у разі припинення дії цього Договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до Договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених Абонентом:

5.9.1.1. за письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує 7 (cеми) календарних днів з моменту отримання Оператором заяви, якщо більший строк не зазначений.

5.9.1.2. за ініціативою Оператора:

5.10. Порядок і строки інформування Оператором Абонента:

5.10.1 Оператор інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) відповідної інформації на веб-сайті Оператора продовжує користуватись Послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із відповідними змінами та доповненнями.

5.10.2.Оператор інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт.

5.10.3. Оператор інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Оператору стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

5.10.4 Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.

5.11. Оператор розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Оператора, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Оператора.

5.12. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Оператора тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

6.1. Оператор має право:

6.2. Оператор зобов’язаний:

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

7.1. Абонент (споживач) має право на:

7.2. Абонент (споживач) зобов’язується:

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ

8.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

8.2. Послуга з доступу до мережі Інтернет оплачується Абонентом шляхом придбання карток Оператора (картки поповнення рахунку, картки попередньо оплаченої Послуги, тощо) та їх активації, або в інший спосіб, дозволений та погоджений з Оператором.

8.3. Для одержання Послуг Абонент щомісяця, робить попередню оплату вартості Послуг Оператору на суму, не меншу розміру абонентної плати Послуг згідно обраного Тарифу.

8.4. Послуга з доступу до Інтернет надається з моменту поповнення особового рахунку Абонента.

8.5. Оператор самостійно забезпечує облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечує його достовірність. Розрахунковим періодом вважається календарний місяць.

8.6. Тарифи на Послуги встановлюються Оператором самостійно. Оператор має право формувати тарифні плани, які можуть передбачати різні умови та розміри їх оплати, в тому числі в залежності від місця надання Послуги, технічних умов надання Послуги, кола Абонентів.

8.7. Оператор має право встановлювати різні умови отримання Послуг, територію дії тарифного плану. Плата за підключення входить до абонентної плати, якщо Додатком до Договору не визначено інше.

8.8. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його термін дії. Мінімальний строк дії тарифів, тарифних планів на Послуги становить один календарний місяць з моменту їх оприлюднення.

8.9 Абонентна плата включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану.

8.10 Розрахунки за Послуги за цим Договором здійснюються відповідно до чинних тарифів Оператора шляхом списання коштів з особового рахунку Абонента у розмірі, встановленому тарифами та тарифними планами, що діють на момент списання.

8.11 У випадку утворення нульового або від’ємного розміру балансу особового рахунку Абонента, Оператор має право скоротити перелік надання Послуг до моменту належного поповнення особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення плати за поточний розрахунковий період).

8.12. При припиненні Оператором надання Послуг, у випадку відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента, Абонент не звільняється від обов‘язку сплати абонентної плати в повному обсязі за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання Послуг.

8.13. У разі, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого особового рахунку протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання Послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що Договір розірваний за ініціативою Абонента.

8.14. Припинення надання Послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих Послуг та погашення заборгованості перед Оператором.

8.15. Відновлення надання Послуг у випадку їх тимчасового припинення з підстав передбачених п. 8.11 Договору, здійснюється Оператором протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення особового рахунку Абонента.

8.16. У випадку закінчення строку дії картки поповнення рахунку Оператора до моменту її активації Абонентом, Послуги Оператором не надаються, вартість телекомунікаційної картки Абоненту Оператором не повертається.

8.17. У випадку припинення надання Послуг Абоненту з підстав передбачених п. 8.11, п. 8.13. Договору чи не надання Послуг з підстав передбачених п. 8.16 Договору, Оператор не зобов‘язаний повідомляти Абонента або третіх осіб про припинення надання Послуг Абоненту чи відповідно про їх ненадання та не несе за це відповідальності.

8.18. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів, щоб баланс його особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

8.19. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики (не менше, ніж один раз на тиждень) за наявності технічної можливості у Оператора надати такий доступ або шляхом звернення в відділ обслуговування абонентів Оператора.

8.20. Абонент має право на наступний за поточним розрахунковий період змінити обраний тарифний план. Зміна тарифного плану здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, якщо Сторонами не буде погоджено інше.

8.21. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, передбачені чинним законодавством України.

8.22. У випадку закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Оператор на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, повертає залишок коштів Абоненту протягом 30 календарних днів з моменту отримання заяви.

8.23 Повернення Абоненту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених Послуг з вини Оператора, відмови від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав, надання Послуг, які Абонент не замовляв та в інших випадках, визначених Правилами чи іншими нормативно-правовими актами, здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента протягом 30 днів з моменту звернення Абонента.

8.24 За час, протягом якого не надавались Послуги з вини Абонента, або протягом якого Абонент, в силу обставин які знаходяться в зоні його відповідальності, не міг скористатися Послугами Оператора, абонентна плата за Послуги нараховується в повному обсязі.

8.25 Абонентна плата не нараховується у разі тимчасового припинення надання Оператором Послуг з власної ініціативи та протягом строку, що перевищує гранично допустимі строки встановлені законодавством, у разі виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг, а також у разі виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення воєнного чи надзвичайного стану.

8.26 Фактичне користування Абонентом тією чи іншою Послугою означає, що така Послуга була замовлена Абонентом та відповідно підлягає оплаті згідно діючих тарифів та тарифних планів Оператора за весь період користування нею.

8.27 У випадку призупинення надання Послуг за заявою Абонента, Абоненту може нараховуватись плата за резервування IP-адреси, згідно з діючими тарифами Оператора.

8.28. У випадку відсутності претензій з боку Абонента до 5 (п‘ятого) числа місяця наступного за тим в якому було надано Послуги, Послуги вважаються наданими Оператором належним чином, а Акт наданих послуг у цьому разі може бути підписаний на вимогу однієї з сторін.

8.29. Пільги з надання та оплати Послуг можуть встановлюватися Оператором самостійно або встановлюються у випадках визначених законодавством та оприлюднюються шляхом розміщення інформації в Умовах користування. Встановлені законодавством пільги надаються з дня звернення споживача та пред‘явлення документів, що засвідчують право на пільги.

8.30. Вартість послуг Оператора за цим Договором визначається відповідно до Тарифних планів на надані послуги, чинним на момент укладення цього Договору.

8.31. Оператор має право змінювати ціни на тарифні плани на свої послуги в залежності від рівня інфляції в країні, різкого коливання курсу валюти по відношенню до гривні, з обов’язковим повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (сім) днів до зміни цін.

8.32. У разі порушення умов даного Договору Абонентом грошові кошти не повертаються.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

9.2. У випадку несвоєчасної оплати отриманих Послуг Оператор має право вживати до Абонента такі заходи:

9.3. У випадку використання Абонентом на комерційній основі кінцевого обладнання, мережевого адаптеру, власних мережевих ідентифікаторів чи вчинення Абонентом інших дій які порушують його обов‘язки та права Оператора, Оператор має право:

9.4. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги. Штраф стягується понад збитки завдані Оператору.

9.5. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг майнову відповідальність:

Оператор несе перед Абонентом іншу відповідальність передбачену Правилами та чинним законодавством України.

9.6. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом Послуг Оператора чи неможливості їх використання.

9.7. Відповідальність і ризики пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і Послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет.

9.8. Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою його контролю, зокрема пошкодження задіяних в наданні Послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора та інше.

9.9. Оператор не несе перед Абонентом відповідальності за будь-які втрати або збитки (упущену вигоду), які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, несанкціонованого доступу третіх осіб до ресурсів Абонента, дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги, використання або неможливості використання Послуги, тощо.

9.10. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуги у разі:

9.11. Відсутність технічної можливості для надання Послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити (форс-мажорні обставини). До таких обставин відносяться дії непереборної сили, в тому числі повінь, землетрус, ураган, зсуви та інші стихійні лиха, пожежа, надзвичайні ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші обставини, передбачені ст.14-1 ЗУ “Про торгово-промислові палати України”.

10.2. Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язання в строк, встановлений у Договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.

10.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язання через форс-мажорні обставини, повинна негайно (проте, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання) у письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні документ, що виданий уповноваженим органом та підтверджує настання обставин непереборної сили.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

12.2. Цей Договір, Тарифи, Правила надання послуг, що розміщуються на Офіційному сайті, складають єдиний договір між Оператором і Абонентом.

12.3. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту (оферти) і діє протягом одного календарного року з моменту підписання Сторонами Замовлення до цього Договору та внесення Абонентом авансового платежу. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

12.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із Сторін у разі невиконання іншою Стороною умов цього Договору.

12.5. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

12.6. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Оператора.

12.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІРАЙД»

08720, Київська область, Обухівський район,

м. Українка, Дніпровський пр-т, буд 23, приміщення 1,

адреса для направлення кореспонденції:

08720, Київська область, Обухівський район,

м. Українка, А/С №48

код ЄДРПОУ 37910204

п/р 26003053119383 в ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 321842

тел. сервісної служби: 098 600 77 97

адреса веб-сайту: www.uwicom.net

e-mail: uwicom@gmail.com

 

 

Опубліковано 25 липня 2018 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фізична особа-підприємець БАРИЛЬСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА (надалі – Провайдер), яка надає послуги під знаком для товарів та послуг UWICOM, належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України та включена до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 6948 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 378 від 24.07.2018р.), є Провайдером Оператора ТОВ «ФРІРАЙД», яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України ( Код за ЄДРПОУ – 37910204, включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3407, відповідно до Рішення НКРЗІ № 408 від 02.07.2013р.), на підставі договору № ТФ-2 від 25.07.2018 р., та є платником єдиного податку III групи у відповідності до вимог чинного законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах:

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Сторони домовились про те, що в цьому Договорі терміни мають наступні значення:

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет- протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

дані – інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

трафік – сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів Провайдера за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані Абонента та/або службову інформацію

кінцеве обладнання (абонентський пристрій) – обладнання Абонента або Провайдера (враховуючи програмне забезпечення), призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі Оператора, з метою забезпечення, в тому числі опосередковано, доступу до Інтернет (мережа, комп’ютер, модем, або інший пристрій);

мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або Абоненту в Інтернет на час дії цього Договору;

абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати Провайдер телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

послуга з доступу до Інтернет – телекомунікаційна послуга, що надається Провайдером Абоненту та полягає в забезпеченні можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання;

тариф – система ставок, що визначає розмір оплати за телекомунікаційні послуги (ціна послуг);

тарифний план – сукупність тарифів або цінових умов, затверджених Провайдером, на яких Провайдер надає Абоненту одну або декілька телекомунікаційних послуг;

веб-сайт Провайдера або Офіційний сайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.uwicom.net та є основним джерелом інформування Абонентів, зокрема, стосовно змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг в межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України;

скорочення переліку Послуг – зупинення надання Провайдером Послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації”, Правилами та цим Договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові;

припинення надання послуг – остаточне припинення Провайдером надання Абонентові однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії Договору або зміни умов Договору, а також у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації”, Правилами та цим Договором;

Оператор – ТОВ «ФРІРАЙД», суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Сторони — Провайдер та Абонент, а кожен окремо — Сторона.

Всі інші терміни вживаються у значеннях, передбачених чинним законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Згідно цього Договору Провайдер надає послуги з доступу до Інтернет та/або інші телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів та технологій (надалі – “Послуги”), а Абонент приймає Послуги та своєчасно оплачує їх вартість у відповідності до цього Договору та обраного Тарифу.

3.2. Перелік Послуг, що надаються Провайдером, та їх вартість (Тарифи) вказані на Веб-сайті Провайдера.

3.3. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

3.4. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором, встановлені в Замовленні до цього Договору.

3.5. Провайдер надає Послуги за адресою, визначеною в Замовленні, що становить невід’ємну частину цього Договору з моменту підписання Сторонами.

3.6. Сповіщення Абонента про зміну вартості Послуг (зміну Тарифів) здійснюється через Офіційний сайт Провайдера в строк не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати введення відповідних змін в дію.

3.7. Договір та додатки до нього є офіційними документами і публікуються на веб-сайті Провайдера.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, відповідно до якого Провайдер бере на себе зобов’язання з надання Послуг невизначеному колу осіб (Абонентів), які звернуться до нього за зазначеними Послугами.

4.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору на Офіційному сайті Провайдера є публічною пропозицією (офертою) Провайдера, адресованою невизначеному колу осіб, укласти цей Договір.

4.3. Укладення цього Договору проводиться шляхом приєднання Абонента до цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

4.4. Фактом, що підтверджує укладення цього Договору, є підписання Замовлення до цього Договору за формою, встановленою Провайдером, та оплата замовлених Послуг.

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Провайдер надає Абоненту Послуги за умови наявності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Оператора. Для перевірки цього за зверненням Абонента спеціалістами Провайдера проводиться попередня експертна оцінка наявності такої технічної можливості. За необхідності, до моменту початку надання Послуг, Абонент зобов’язується придбати обладнання, рекомендоване Провайдером. За наявності технічної можливості Провайдер виконує роботи по підключенню до телекомунікаційної мережі. Факт підключення Абонента до мережі Оператора фіксується в Замовленні до цього Договору, в якому також зазначаються перелік та обсяг Послуг, їх вартість, технічні параметри та характеристики.

5.2. Дата та процедура підключення узгоджуються представником Провайдера та Абонентом в телефонному режимі.

5.3. У випадку відсутності Абонента на місці підключення під час появи представника Провайдера та/або незабезпечення можливості представникам Провайдера підключити кінцеве обладнання, Провайдер вдруге направляє свого представника у зручний для Сторін час за умови оплати Абонентом повторного виклику. В разі повторної неможливості підключення не з вини Провайдера, останній звільняється від обов’язку здійснити підключення в термін, погоджений Сторонами.

5.4. Для отримання Послуг доступу до Інтернет Абоненту (кінцевому обладнанню Абонента) надаються Провайдером мережеві ідентифікатори (логін і пароль) та відбувається реєстрація Абонента (надання унікального персонального особового рахунку). На особовому рахунку Абонента враховуються обсяги наданих Провайдером Послуг з доступу до мережі Інтернет, а також всі платежі Абонента.

5.5. Надання Послуг розпочинається та здійснюється виключно за умови їх попередньої оплати Абонентом згідно з Тарифами Провайдера, якщо угодою Сторін не буде встановлено інше.

5.6. До моменту початку надання Послуги з доступу до Інтернет, в цілях проведення тестування роботи безпровідного Інтернету, можливе встановлення зв‘язку між кінцевим обладнанням та телекомунікаційною мережею Оператора. Протягом роботи кінцевого обладнання в тестовому режимі абонентна плата не сплачується та не нараховується, логін та пароль не надається, відповідно особовий рахунок Абоненту не реєструється.

5.7. Облік обсягу спожитих Послуг (трафіка) та платежів Абонента здійснюється за допомогою програмно-апаратного комплексу Провайдера (білінгової системи). Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Провайдера щодо обсягу спожитих Послуг та платежів. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг та платежів не відбуватиметься.

5.8.Умови, порядок та строки скорочення Послуг та відновлення їх надання, зокрема:

У разі скорочення переліку Послуг у випадках, передбачених підпунктами 5.8.2.2. і 5.8.2.3. цього пункту, абонентна плата не нараховується.

У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктом 5.8.2.4. цього пункту абонентна плата нараховується в повному обсязі.

За відновлення надання Послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.

5.9. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг:

5.10. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

5.11. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.

5.12. Відповідно до умов Договору Провайдер забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Провайдера тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

6.1. Провайдер має право:

6.2. Провайдер зобов’язаний:

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

7.1. Абонент (споживач) має право на:

7.2. Абонент (споживач) зобов’язується:

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА РОЗРАХУНКІВ

8.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

8.2. Послуга з доступу до мережі Інтернет оплачується Абонентом шляхом придбання карток Провайдера (картки поповнення рахунку, картки попередньо оплаченої Послуги, тощо) та їх активації, або в інший спосіб, дозволений та погоджений з Провайдером.

8.3. Для одержання Послуг Абонент щомісяця, робить попередню оплату вартості Послуг Провайдеру на суму, не меншу розміру абонентної плати Послуг згідно обраного Тарифу.

8.4. Послуга з доступу до Інтернет надається з моменту поповнення особового рахунку Абонента.

8.5. Провайдер самостійно забезпечує облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечує його достовірність. Розрахунковим періодом вважається календарний місяць.

8.6. Тарифи на Послуги встановлюються Провайдером самостійно. Провайдер має право формувати тарифні плани, які можуть передбачати різні умови та розміри їх оплати, в тому числі в залежності від місця надання Послуги, технічних умов надання Послуги, кола Абонентів.

8.7. Провайдер має право встановлювати різні умови отримання Послуг, територію дії тарифного плану. Плата за підключення входить до абонентної плати, якщо Додатком до Договору не визначено інше.

8.8. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим тарифним планом є такий, у якому Провайдер прямо вказав його термін дії. Мінімальний строк дії тарифів, тарифних планів на Послуги становить один календарний місяць з моменту їх оприлюднення.

8.9 Абонентна плата включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану.

8.10 Розрахунки за Послуги за цим Договором здійснюються відповідно до чинних тарифів Провайдера шляхом списання коштів з особового рахунку Абонента у розмірі, встановленому тарифами та тарифними планами, що діють на момент списання.

8.11 У випадку утворення нульового або від’ємного розміру балансу особового рахунку Абонента, Провайдер має право скоротити перелік надання Послуг до моменту належного поповнення особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення плати за поточний розрахунковий період).

8.12. При припиненні Провайдером надання Послуг, у випадку відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента, Абонент не звільняється від обов‘язку сплати абонентної плати в повному обсязі за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання Послуг.

8.13. У разі, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого особового рахунку протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання Послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що Договір розірваний за ініціативою Абонента.

8.14. Припинення надання Послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих Послуг та погашення заборгованості перед Провайдером.

8.15. Відновлення надання Послуг у випадку їх тимчасового припинення з підстав передбачених п. 8.11 Договору, здійснюється Провайдером протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення особового рахунку Абонента.

8.16. У випадку закінчення строку дії картки поповнення рахунку Провайдера до моменту її активації Абонентом, Послуги Провайдером не надаються, вартість телекомунікаційної картки Абоненту Провайдером не повертається.

8.17. У випадку припинення надання Послуг Абоненту з підстав передбачених п. 8.11, п. 8.13. Договору чи не надання Послуг з підстав передбачених п. 8.16 Договору, Провайдер не зобов‘язаний повідомляти Абонента або третіх осіб про припинення надання Послуг Абоненту чи відповідно про їх ненадання та не несе за це відповідальності.

8.18. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів, щоб баланс його особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

8.19. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики (не менше, ніж один раз на тиждень) за наявності технічної можливості у Провайдера надати такий доступ або шляхом звернення в відділ обслуговування абонентів Провайдера.

8.20. Абонент має право на наступний за поточним розрахунковий період змінити обраний тарифний план. Зміна тарифного плану здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, якщо Сторонами не буде погоджено інше.

8.21. Тарифи, встановлені Провайдером, включають збори й податки, передбачені чинним законодавством України.

8.22. У випадку закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Провайдер на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, повертає залишок коштів Абоненту протягом 30 календарних днів з моменту отримання заяви.

8.23 Повернення Абоненту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених Послуг з вини Провайдера, відмови від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав, надання Послуг, які Абонент не замовляв та в інших випадках, визначених Правилами чи іншими нормативно-правовими актами, здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента протягом 30 днів з моменту звернення Абонента.

8.24 За час, протягом якого не надавались Послуги з вини Абонента, або протягом якого Абонент, в силу обставин які знаходяться в зоні його відповідальності, не міг скористатися Послугами Провайдера, абонентна плата за Послуги нараховується в повному обсязі.

8.25 Абонентна плата не нараховується у разі тимчасового припинення надання Провайдером Послуг з власної ініціативи та протягом строку, що перевищує гранично допустимі строки встановлені законодавством, у разі виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг, а також у разі виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення воєнного чи надзвичайного стану.

8.26 Фактичне користування Абонентом тією чи іншою Послугою означає, що така Послуга була замовлена Абонентом та відповідно підлягає оплаті згідно діючих тарифів та тарифних планів Провайдера за весь період користування нею.

8.27 У випадку призупинення надання Послуг за заявою Абонента, Абоненту може нараховуватись плата за резервування IP-адреси, згідно з діючими тарифами Провайдера.

8.28. У випадку відсутності претензій з боку Абонента до 5 (п‘ятого) числа місяця наступного за тим в якому було надано Послуги, Послуги вважаються наданими Провайдером належним чином, а Акт наданих послуг у цьому разі може бути підписаний на вимогу однієї з сторін.

8.29. Пільги з надання та оплати Послуг можуть встановлюватися Провайдером самостійно або встановлюються у випадках визначених законодавством та оприлюднюються шляхом розміщення інформації в Умовах користування. Встановлені законодавством пільги надаються з дня звернення споживача та пред‘явлення документів, що засвідчують право на пільги.

8.30. Вартість послуг Провайдера за цим Договором визначається відповідно до Тарифних планів на надані послуги, чинним на момент укладення цього Договору.

8.31. Провайдер має право змінювати ціни на тарифні плани на свої послуги в залежності від рівня інфляції в країні, різкого коливання курсу валюти по відношенню до гривні, з обов’язковим повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (сім) днів до зміни цін.

8.32. У разі порушення умов даного Договору Абонентом грошові кошти не повертаються.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Провайдер та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

9.2. У випадку несвоєчасної оплати отриманих Послуг Провайдер має право вживати до Абонента такі заходи:

9.3. У випадку використання Абонентом на комерційній основі кінцевого обладнання, мережевого адаптеру, власних мережевих ідентифікаторів чи вчинення Абонентом інших дій які порушують його обов‘язки та права Провайдера, Провайдер має право:

9.4. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Провайдером переліку Послуг не звільняє Абонента від обов’язку оплатити надані йому Послуги. Штраф стягується понад збитки завдані Провайдеру.

9.5. Провайдер несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг майнову відповідальність:

Провайдер несе перед Абонентом іншу відповідальність передбачену Правилами та чинним законодавством України.

9.6. Провайдер не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом Послуг Провайдера чи неможливості їх використання.

9.7. Відповідальність і ризики пов’язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і Послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет.

9.8. Провайдер не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою його контролю, зокрема пошкодження задіяних в наданні Послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Провайдера, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Провайдера та інше.

9.9. Провайдер не несе перед Абонентом відповідальності за будь-які втрати або збитки (упущену вигоду), які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, несанкціонованого доступу третіх осіб до ресурсів Абонента, дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги, використання або неможливості використання Послуги, тощо.

9.10. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуги у разі:

9.11. Відсутність технічної можливості для надання Послуг не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити (форс-мажорні обставини). До таких обставин відносяться дії непереборної сили, в тому числі повінь, землетрус, ураган, зсуви та інші стихійні лиха, пожежа, надзвичайні ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші обставини, передбачені ст.14-1 ЗУ “Про торгово-промислові палати України”.

10.2. Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язання в строк, встановлений у Договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.

10.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язання через форс-мажорні обставини, повинна негайно (проте, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх настання) у письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні документ, що виданий уповноваженим органом та підтверджує настання обставин непереборної сили.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. В разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

12.2. Цей Договір, Тарифи, Правила надання послуг, що розміщуються на Офіційному сайті, складають єдиний договір між Провайдером і Абонентом.

12.3. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту (оферти) і діє протягом одного календарного року з моменту підписання Сторонами Замовлення до цього Договору та внесення Абонентом авансового платежу. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

12.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із Сторін у разі невиконання іншою Стороною умов цього Договору.

12.5. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

12.6. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Провайдера.

12.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА:

Фізична особа-підприємець БАРИЛЬСЬКА ІННА ВІКТОРІВНА

08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, А/С №94

Ідентифікаційний код за ДРФО — 2340406241

Банківські реквізити:

Поточний рахунок: 26003053039151

в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 321842

Платник єдиного податку, III група

тел. сервісної служби: 098 600 77 97

адреса веб-сайту: www.uwicom.net

e-mail: uwicom@gmail.com

Залишилися питання?

Безкоштовна консультація

Залиште контактні дані і наш менеджер Вам зателефонує

Замовлення ДБЖ

Залиште контактні дані і наш менеджер Вам зателефонує